Archiv der Beschlussprotokolle 2018

Januar 2018

Stadtbürgerschaft 34. Sitzung vom 23.01.2018

Bürgerschaft (Landtag) 55. Sitzung vom 24.01.2018

Bürgerschaft (Landtag) 56. Sitzung vom 25.01.2018

Februar 2018

Stadtbürgerschaft 35. Sitzung vom 20.02.2018

Bürgerschaft (Landtag) 57. Sitzung vom 21.02.2018

Bürgerschaft (Landtag) 58. Sitzung vom 22.02.2018

März 2018

Stadtbürgerschaft 36. Sitzung vom 13.03.2018

Bürgerschaft (Landtag) 59. Sitzung vom 14.03.2018

Bürgerschaft (Landtag) 60. Sitzung vom 15.03.2018

April 2018

Stadtbürgerschaft 37. Sitzung vom 24.04.2018

Bürgerschaft (Landtag) 61. Sitzung vom 25.04.2018

Bürgerschaft (Landtag) 62. Sitzung vom 26.04.2018

Mai 2018

Stadtbürgerschaft 38. Sitzung vom 29.05.2018

Bürgerschaft (Landtag) 63. Sitzung vom 30.05.2018

Bürgerschaft (Landtag) 64. Sitzung vom 31.05.2018

Juni 2018

Stadtbürgerschaft 39. Sitzung vom 19.06.2018

Bürgerschaft (Landtag) 65. Sitzung vom 20.06.2018

Bürgerschaft (Landtag) 66. Sitzung vom 21.06.2018

Stadtbürgerschaft 40. Sitzung vom 21.06.2018

August 2018

Stadtbürgerschaft 41. Sitzung vom 28.08.2018

Bürgerschaft (Landtag) 67. Sitzung vom 29.08.2018

Bürgerschaft (Landtag) 68. Sitzung vom 30.08.2018

September 2018

Stadtbürgerschaft 42. Sitzung vom 25.09.2018

Bürgerschaft (Landtag) 69. Sitzung vom 26.09.2018

Bürgerschaft (Landtag) 70. Sitzung vom 27.09.2018

November 2018

Stadtbürgerschaft 43. Sitzung vom 06.11.2018

Bürgerschaft (Landtag) 71. Sitzung vom 07.11.2018

Bürgerschaft (Landtag) 72. Sitzung vom 08.11.2018

Dezember 2018

Stadtbürgerschaft 44. Sitzung vom 11.12.2018

Bürgerschaft (Landtag) 73. Sitzung vom 12.12.2018

Bürgerschaft (Landtag) 74. Sitzung vom 13.12.2018